historik a politik

Logo TOP 09Kancelář Č. Budějovice:
Lannova 238/2, 370 01  České Budějovice
tel.: 733 773 708

Napište

Kancelář PrahaKancelář Praha:
PSP ČR Sněmovní 4
118 26  Praha 1
tel.: 737 209 732

Napište

Téma vzhledu

Protiruské sankce

Veřejná kontrola zpravodajských služeb

Ve čtvrtek 1. září 2016 proběhl v Poslanecké sněmovně seminář na téma veřejná kontrola zpravodajských služeb.

Vážená paní předsedající, pane ministře, dámy a pánové, já bych se vás pokusil seznámit se svými důvody, proč nemohu podpořit předložený návrh o elektronické evidenci tržeb.

Facebook

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 1 host.

Proč jsem proti EET

Vážená paní předsedající, pane ministře, dámy a pánové, já bych se vás pokusil seznámit se svými důvody, proč nemohu podpořit předložený návrh o elektronické evidenci tržeb. V té nejobecnější rovině ten problém uvedu nebo přistoupím ke dvěma citátům.

Odpusťte mi takové historické okénko, jsem povoláním historik. "Nemáme v úmyslu střední stav zničit, jak to o nás tvrdí naši nepřátelé, nýbrž máme zájem na silném prosperujícím živnostnictvu, jehož oprávněné požadavky jsme vzali do svého programu, a budeme je se vší rozhodností prosazovat." Druhý citát: "Pokud jde o obchodní živnosti, musíme je suchou cestou zlikvidovat převzetím, výkupem, umrtvením, abychom co nejdříve měli distribuční síť až ke konzumentovi i v ruce." Nebudu tady dělat kvíz, kdo je autorem těchto citátů. Byl to Klement Gottwald. Nejprve ten první citát je z roku 1946, z období předvolebního boje před volbami v roce 1946, kdy se snažil mezi voliče komunistické strany nalákat také živnostníky, drobné podnikatele. Ten druhý je potom ze zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa z listopadu roku 1948 poté, co se tedy komunisté už chopili moci. Tento historický exkurz jsem předložil spíše pro oživení a zcela bez náznaku aktualizace. Předpokládám tady pouze obecné poučení o tom, jaké rozdíly mohou být mezi sliby, skutečnými úmysly a činy a jejich důsledky.

Živnostníci představovali vždy vrstvu, která stabilizovala společnost. Jejich činorodost a ochota nést odpovědnost za svou prosperitu a živobytí svých zaměstnanců je činila do značné míry nezávislými na státu, od něhož vždy žádali jen vytváření podmínek pro svou práci. Jinými slovy, vždy více společnosti dávali, než od ní požadovali. Koneckonců právě na drobných podnikatelích, malých podnicích, na živnostnících, zemědělcích soukromých byl postaven nebo vybudován, vznikl novodobý český národ.

Současná vyspělá Evropa si úlohu malých a středních podniků pro svou ekonomickou stabilitu dobře uvědomuje. Svědčí o tom například dokument známý pod názvem Small Business Act přijatý Evropskou komisí v roce 2008. Podle tohoto dokumentu dosažení nejlepších možných podmínek pro malé a střední podniky závisí především na společenském uznání podnikatelů. Obecné ovzduší ve společnosti by mělo jednotlivce vést k tomu, aby možnost zahájení vlastního podnikání považoval za atraktivní, a mělo by uznávat, že malé a střední podniky podstatným způsobem přispívají k růstu zaměstnanosti a k hospodářské prosperitě. Hlavním příspěvkem k dosažení takového prostředí příznivého pro malé a střední podniky tedy musí být změna vnímání úlohy podnikatelů. Jinými slovy, političtí vůdci a sdělovací prostředky by za podpory státních správ měli více uznávat podnikání a s ním související ochotu podstoupit riziko.

Z důležitých cílů podpory malého a středního podnikání obsažené v tomto dokumentu vybírám alespoň: Vytvořit prostředí, v kterém budou podnikatelé a rodinné podniky moci vzkvétat a podnikání bude odměňováno. Nebo - přimět státní správy, aby reagovaly na potřeby malých a středních podniků. Nástrojem se má stát snížení administrativní zátěže podnikání.

Na souvislost návrhu zákona o elektronické evidenci tržeb s tímto a některými dalšími dokumenty Evropské unie upozornila ve svém stanovisku ze dne 28. května loňského roku Legislativní rada vlády. Z tohoto stanoviska cituji: "Na druhé straně návrhem zákona zaváděná povinnost evidence tržeb dopadá zejména na malé a střední podnikatele, které zatěžuje dalšími administrativními požadavky." V této souvislosti je třeba zmínit, že Evropská komise se vyjádřila v tomto smyslu, že malé a střední podniky jsou klíčovým hráčem evropského hospodářství, a v roce 2008 představila ucelený rámec jejich podpory, Small Business Act, který měl a má umožnit růst malého a středního podnikání. V roce 2011 pak Komise vydala zprávu, dle níž by mělo pro futuro dojít ke snížení regulační zátěže pro malé a střední podniky ve všech oblastech, kde je to možné. Též z judikatury Evropského soudního dvora vyplývá, že vnitrostátní opatření, která činí výkon základní svobody usazování méně atraktivním, musí být nezbytná a přiměřená.

Podpora rozvoje malého a středního podnikání je také jedním z bodů programového prohlášení vlády, která by měla v této souvislosti podnikat kroky směřující k maximálnímu snižování administrativní zátěže pro podnikatele. V tomto ohledu lze za správnou považovat alespoň snahu předkladatele o minimalizaci zátěže podnikatelů a spotřebitelů spojené se zavedením a následným provozováním systému evidence tržeb, a to například též v uvažovaném opatření, dle kterého náklady na evidenci tržeb budou moci být uplatněny formou slevy na dani z příjmů.

S ohledem na výše uvedené i po následném projednání návrhu zákona Legislativní rada vlády má nadále významné pochybnosti, zda zavedení povinnosti evidence tržeb a s ní souvisejících povinností je v souladu s principy zakotvenými v právních aktech Evropské unie uvedených výše, totiž s politikou podporování malých a středních podnikatelů, a zda opatření doprovázející jejich zavedení, která by měla minimalizovat související administrativní zátěž podnikatelů, jsou dostatečná. Pochybnosti tedy nezaznívaly jen z řad opozice, ale přímo z vládních řad.

Z výše zmíněného stanoviska Legislativní rady vlády se předkladatel nevyrovnal ani s další závažnou výhradou, která se týká zvýhodňování některých druhů tržeb pouze na základě vymezení subjektu, jemuž tyto tržby plynou. To považuje Legislativní rada vlády za diskriminační a ve svém důsledku za negativně dopadající na hospodářskou soutěž. S ohledem na výše uvedené a na proběhlou diskusi na toto téma Legislativní rada vlády, jak je uvedeno v jejím stanovisku, je toho názoru, že navrhovaná právní úprava by měla obsahovat co nejméně výjimek zcela vylučujících povinnost evidovat tržby, a to opravdu v odůvodněných případech.

K zamyšlení se v této souvislosti nabízejí ještě dva citáty.

"Vláda podpoří rozvoj malého a středního podnikání, které stále představuje nevyužitou rezervu růstu a zaměstnanosti. Za důležité považujeme také maximální snižování administrativní zátěže pro podnikatele." Cituji z programového prohlášení vlády v roce 2003. A ten námět na zamyšlení je, zda zavedení elektronické evidence tržeb opravdu povede k nižší administrativní zátěži, zda dosavadní kroky vlády vedou ke snížení administrativní zátěže pro malé a střední podniky, zda by řešením nebylo zavedení jednotného inkasního místa, jednotného kontrolního místa, sjednocení sazby DPH na 15 %, jak to navrhovala vláda minulá.

A pak ještě citát poslední: "Maximálně snížíme administrativní zátěž pro podnikatele. Budeme se přitom inspirovat zkušeností lídrů v této oblasti, například Nizozemskem." Cituji z předvolebního programu ANO roku 2013. Místo Nizozemska tady máme Chorvatsko.